Qui trình tích hợp

Đối tác cần tích hợp 1 API duy nhất (1) để chứng thực & khởi tạo đường dẫn dùng truy cập Website Gotadi. Toàn bộ các luồng nghiệp vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Search, Book, Payment) sẽ được triển khai trong Gotadi Website. (2) Tài liệu này cung thông tin giúp đối tác tích hợp với API đã đề cập.

1. Trước khi bạn bắt đầu

Đối tác cung cấp thông tin khởi tạo tài khoản đại lý trên môi trường Sanbox:

Thông tin công ty:

 • Tên công ty

 • Địa chỉ công ty

 • Địa chỉ trang web

 • Mã số thuế

Thông tin quản trị viên:

 • Họ và tên

 • Địa chỉ email

 • Số điện thoại

Thông tin kết nối:

 • Liên kết với hệ thống của đối tác: Liên kết sản phẩm, liên kết cổng thanh toán, …

 • Public key của đối tác. (RSA public key chiều dài tối thiểu 1024 bit) dùng cho việc xác thực chữ ký điện tử.

2. Thiết lập môi trường tích hợp

 • Gotadi khởi tạo tài khoản đại lý, môi trường tích hợp (Sanbox) dựa theo thông tin được cung cấp và gửi lại cho đối tác:

 • Tài khoản đại lý: Link portal, username, password.

 • API Gateway

 • API key

 • Thiết lập group trao đổi kỹ thuật (skype) để giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình tích hợp.

 • Public key của Gotadi. (RSA public key chiều dài tối thiểu 1024 bit) dùng cho việc xác thực chữ ký điện tử.

3. Tiến hành tích hợp.

 • Đối tác tiến hành tích hợp trên môi trường Sanbox do Gotadi cung cấp.

4. Nghiệm thu và Golive dịch vụ.

 • Step 1: Nghiệm thu sản phẩm trên môi trường Sanbox.

 • Step 2: Gotadi cung cấp tài khoản đại lý và thông tin tích hợp môi trường live.

 • Step 3: Setup White list IP cho API gateway môi trường live.

 • Step 4: Nghiệm thu sản phẩm trên môi trường Live và launching.

Last updated