API Check commit result

API Truy vấn kết quả xuất vé/phòng

Đặc tả

Request

Model

Example

{
"data": "...",
"key": "..."
}

Response

Model
 • key (String, required)

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (String, required)

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<properties>|<return_url>|<total_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<properties>|<return_url>|<signature>|<total_amount>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • booking_number (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • error_code (String, required)

   Mã lỗi

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • properties (String, optional)

   Các thông tin mở rộng trả về cho đối tác. Json string

  • return_url (String, optional)

   Trang hiển thị kết quả giao dịch của Gotadi. Sử dụng trong trường hợp đối tác không tự xây dựng trang hiển thị kết quả cuối cùng.

  • total_amount (Double, required)

   Tổng số tiền phải thanh toán.

Example

{
"data": "...",
"key": "..."
}

Last updated