Cancellation API

Document Hotel API Cancellation

Mô tả hình thức phạt khi huỷ

Nếu không nhận phòng, hoặc nếu hủy hay thay đổi đặt phòng này sau thời gian nhận phòng, thì bạn có thể phải chịu phí phạt lên đến 100% giá trị đặt phòng.

Các hình thức phạt

Ví dụ 1: Phạt theo đêm

[{
  "startDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-13T18:00:00.000+07:00",
  "type": "NIGHTS",
  "currency": "VND", 
  "percent": "", 
  "nights": "1.0",
  "amount": "",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00

 • Phạt 1 đêm khi hủy phòng từ ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-13T18:00:00.000+07:00

Ví dụ 2: Phạt theo giá tiền

[{
  "startDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-13T18:00:00.000+07:00",
  "type": "AMOUNT",
  "currency": "VND",
  "percent": "",
  "nights": "",
  "amount": "200000",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00

 • Bị Phạt 200000 VND khi hủy phòng từ ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-13T18:00:00.000+07:00

Ví dụ 3: Phạt theo phần trăm

[{
  "startDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-13T18:00:00.000+07:00",
  "type": "PERCENT",
  "currency": "VND",
  "percent": "70%",
  "nights": "",
  "amount": "",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00

 • Bị Phạt 70% giá trị của phòng khi hủy phòng từ ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-13T18:00:00.000+07:00

Ví dụ 4: Nhiều hình phạt

[{
  "startDate": "2021-05-10T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "type": "PERCENT",
  "currency": "VND",
  "percent": "50%",
  "nights": "",
  "amount": "",
  "description": ""
},
{
  "startDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-13T18:00:00.000+07:00",
  "type": "PERCENT",
  "currency": "VND",
  "percent": "70%",
  "nights": "",
  "amount": "",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-10T18:00:00.000+07:00

 • Bị Phạt 50% giá trị của phòng khi hủy phòng từ ngày 2021-05-10T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00

 • Bị Phạt 70% giá trị của phòng khi hủy phòng từ ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-13T18:00:00.000+07:00

Ví dụ 5: Nhiều hình phạt

[{
  "startDate": "2021-05-10T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "type": "PERCENT",
  "currency": "VND",
  "percent": "50%",
  "nights": "",
  "amount": "25000",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-10T18:00:00.000+07:00

 • Bị Phạt 50% giá trị của phòng khi hủy phòng từ ngày 2021-05-10T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00 kèm theo khoản phí

 • Bị phạt 25000 VND tiền phí khi hủy phòng từ ngày 2021-05-10T18:00:00.000+07:00 đến ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00

Ví dụ 6: Hủy miễn phí

[{
  "startDate": "2021-05-01T18:00:00.000+07:00",
  "endDate": "2021-05-12T18:00:00.000+07:00",
  "type": "NIGHTS",
  "currency": "VND",
  "percent": "",
  "nights": "0",
  "amount": "",
  "description": ""
}]
 • Được hủy miễn phí đến trước ngày 2021-05-12T18:00:00.000+07:00


1. API Kiểm tra khả năng huỷ phòng và phí phạt

POST: /api/v3/hotel/check-cancel-penalty

Trả về thông tin trạng thái khả năng huỷ phòng, và thông tin phí phạt khi huỷ.

Request Body

Model

Request Body
 • bookingNumber (String, Required)

  Mã dùng tham chiếu đến booking. Mã này là duy nhất.

Example

Response

Code 200

OK

Model
 • result (CheckCancelPenaltyResult, Optional)

  Thông tin kết quả trả về

  • status (string, optional) = [‘ALLOW_CANCELLATION’, ‘NOT_ALLOW_CANCELLATION’, ‘UNKNOWN’]

   Thông tin xác định trạng thái huỷ phòng

   • ALLOW_CANCELLATION: Chấp nhận huỷ phòng

   • NOT_ALLOW_CANCELLATION: Không chấp nhận huỷ phòng

   • UNKNOWN: Không xác định trạng thái, cần được xác định lại

  • cancelPenalties (Array[CancelPenalty], optional),

   Thông tin phí phạt khi huỷ phòng. Xem mô tả thêm ở đây

  • cancelPenaltyTotal (number, optional),

   Thông tin phí phạt khi huỷ phòng

 • duration (Integer, Optional)

 • success (Integer, Bool)

 • infos (Array[InfosDTO], Optional)

 • errors (Array[ErrorsDTO], Optional)

 • textMessage (String, Optional)


2. API yêu cầu huỷ booking hotel

POST: /api/partner/cancellation

API gửi yêu cầu huỷ booking đợi trả lời từ nhà cung cấp

Chú ý

Yêu cầu bảo mật: Mã hóa dữ liệu và kèm theo chữ ký điện tử

 • Request: Không yêu cầu phải được mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

 • Response: Một phần dữ liệu của response được yêu cầu phải mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

Request Body

Model
 • key (string, required),

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

 • data (string, required),

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<cancel_penalty_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<cancel_penalty_amount>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • bookingNumber (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • cancel_penalty_amount (String, optional)

   Số tiền phí phạt. Được định dạng 2 chữ số thập phân 0.00

Response

Code 200

OK

Model
 • key (String, required)

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

 • data (String, required)

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<cancellation_status>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<cancellation_status>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • booking_number (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • error_code (String, required)

   Mã lỗi

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • cancellation_status (String, optional)

   Thông tin trạng thái huỷ:

   • CANCEL_UNKNOWN Trạng thái không xác định, cần kiểm tra lại.

   • CANCEL_PENALTY_MISMATCH Phí phạt không khớp. Cần gọi lại API Kiểm tra khả năng huỷ phòng và phí phạt để lấy thông tin phí phạt sau đó gủi lại yêu cầu huỷ phòng

   • CANCEL_WAITING_CONFIRM Gửi yêu cầu huỷ thành công, đợi nhà cung cấp xác nhận

   • CANCEL_CONFIRMED Huỷ thành công

   • CANCEL_EXPIRED Yêu cầu huỷ quá hạn

3. API Kiểm tra trạng thái huỷ phòng

POST: /api/partner/cancellation-check

API kiểm tra trạng thái huỷ phòng

Chú ý

Yêu cầu bảo mật: Mã hóa dữ liệu và kèm theo chữ ký điện tử

 • Request: Không yêu cầu phải được mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

 • Response: Một phần dữ liệu của response được yêu cầu phải mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

Request Body

Model
 • key (string, required),

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

 • data (string, required),

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • bookingNumber (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

Response

Code 200

OK

Model
 • key (String, required)

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

 • data (String, required)

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Tham khảo thêm tại đây

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<cancellation_status>|<cancel_penalty_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<cancellation_status>|<cancellation_feee>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • booking_number (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • error_code (String, required)

   Mã lỗi

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • cancellation_status (String, optional)

   Thông tin trạng thái huỷ:

   • CANCEL_UNKNOWN Trạng thái không xác định, cần kiểm tra lại.

   • CANCEL_PENALTY_MISMATCH Phí phạt không khớp. Cần gọi lại API Kiểm tra khả năng huỷ phòng và phí phạt để lấy thông tin phí phạt sau đó gủi lại yêu cầu huỷ phòng

   • CANCEL_WAITING_CONFIRM Gửi yêu cầu huỷ thành công, đợi nhà cung cấp xác nhận

   • CANCEL_CONFIRMED Huỷ thành công

   • CANCEL_EXPIRED Yêu cầu huỷ quá hạn

  • product_type (String, optional)

   Số tiền phí huỷ. Được định dạng 2 chữ số thập phân 0.00

Last updated