Place Order

URL Yêu cầu thanh toán

Đặc tả

Model
 • key (string, required),

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (string, required),

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<product_type>|<total_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<product_type>|<signature>|<total_amount>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • bookingNumber (String, optional)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • total_amount (String, optional)

   Tổng số tiền phải thanh toán

Example

https://partner_x.com/payment?key=...?data=...

Last updated