Payment API

1.API xác nhận voucher

GET: /api/payments/voucher/validate

Validate voucher cho booking cụ thể

Request Body

Model

Request Body
 • bookingNumber (String, Required)

  Mã định danh booking

 • voucherCode (String, Required)

  Mã giảm giá

Example

Response

Code 200

OK

Model

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • bookingNumber (String)

  Mã định dang booking

 • discountAmount (Double)

  Số tiền giảm

 • trackingCode (String)

  Mã định danh cho booking có voucher

 • voucherCode (String)

  Mã giảm giá

 • voucherValid (Boolean)

  Mã giảm giá hợp lệ

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


2.API xác nhận sử dụng voucher

GET: /api/payments/voucher/redeem

Redeem voucher cho booking cụ thể

Request Body

Model

Request Body
 • bookingNumber (String, Required)

  Mã định danh booking

 • voucherCode (String, Required)

  Mã giảm giá

 • trackingCode (String, Required)

  Mã tracking sử dụng ở api validate

Example

Response

Code 200

OK

Model

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • bookingNumber (String)

  Mã định dang booking

 • redeemValid (Boolean)

  Xác nhận sử dụng voucher thành công

 • voucherCode (String)

  Mã giảm giá

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


3. API Yêu cầu thanh toán booking

GET: /api/partner/place-order

Yêu cầu thanh toán booking - khởi tạo payment order

Chú ý

Yêu cầu bảo mật: Mã hóa dữ liệu và kèm theo chữ ký điện tử

 • Request: Không yêu cầu phải được mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

 • Response: Một phần dữ liệu của respond được yêu cầu phải mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

Parameters

Parameters
 • bookingNumber query (string, required),

  Mã tham chiếu đến booking

Response

Code 200

OK

Model

Model
 • result (String, optional),

  Thông tin trả về dưới định dạng:

  <payment_url>?key=<encrypted_key>?data=<encrypted_data>

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<product_type>|<total_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<product_type>|<signature>|<total_amount>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • bookingNumber (String, optional)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • total_amount (String, optional)

   Tổng số tiền phải thanh toán

  • payment_url (String, required)

   Đường dẫn đến trang thanh toán

  • encrypted_key (String, required)

   Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  • encrypted_data (String, required)

   Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • duration (integer, optional),

 • errors (Array[Error], optional),

 • infos (Array[Info], optional),

 • success (boolean, optional),

 • textMessage (string, optional)


4. API Ghi nhận thanh toán và commit booking

POST: /api/partner/commit

Yêu cầu commit booking được cập nhật đầy đủ thông tin và hoàn tất thanh toán

Chú ý

Yêu cầu bảo mật: Mã hóa dữ liệu và kèm theo chữ ký điện tử

 • Request: Không yêu cầu phải được mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

 • Response: Một phần dữ liệu của response được yêu cầu phải mã hóa và kèm theo chữ ký điện tử

Request Body

Model

Model
 • key (string, required),

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (string, required),

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<partner_trans_id>|<product_type>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<partner_trans_id>|<product_type>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • bookingNumber (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • partner_trans_id (String, optional)

   Mã định danh giao dịch của đối tác. Nếu đối tác không truyền giá trị cho trường này, giá trị mặc định sẽ được gán bằng booking_number

  • product_type (String, required)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

Response

Code 200

OK

Model
 • key (String, required)

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (String, required)

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<properties>|<return_url>|<total_amount>

  Original data schema:

  <access_code>|<booking_number>|<error_code>|<product_type>|<properties>|<return_url>|<signature>|<total_amount>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • booking_number (String, required)

   Mã dùng tham chiếu đến booking

  • error_code (String, required)

   Mã lỗi

  • product_type (String, optional)

   Loại sản phẩm, có giá trị là AIR hoặc HOTEL tương ứng với loại sản phẩm được mua

  • properties (String, optional)

   Các thông tin mở rộng trả về cho đối tác. Json string

  • return_url (String, optional)

   Trang hiển thị kết quả giao dịch của Gotadi. Sử dụng trong trường hợp đối tác không tự xây dựng trang hiển thị kết quả cuối cùng.

  • total_amount (Double, required)

   Tổng số tiền phải thanh toán.

Last updated