API Login

Khởi tạo liên kết Webview

Đặc tả

Request

Model
 • key (string, required),

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách thành lập tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (string, required),

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<user_id>|<layout>|<product>

  Original data schema:

  <access_code>|<user_id>|<layout>|<product>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • user_id (String, required)

   Mã định danh người dùng trên hệ thống của Đối tác.

  • layout (String, optional)

   Có giá trị là dual hoặc single tương ứng với 2 loại layout Gotadi cung cấp cho đối tác.

  • product (String, required)

   Có giá trị là flight hoặc hotel. Tương ứng với 2 sản phẩm Gotadi cung cấp cho đối tác.

   Khi layout là single: Dùng để chọn dịch vụ hiển thị trên webview.

   Khi layout là dual: Dùng để focus dịch vụ hiển thị trên webview.

Example

{
  "data": "...",
  "key": "..."
}

Response

Model
 • key (String, required)

  Key giải mã dữ liệu (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

 • data (String, required)

  Dữ liệu kèm theo chữ ký điện tử (đã được mã hóa). Cách giải mã tham khảo mục: Mã hóa dữ liệu truyền và xác thực chữ ký điện tử

  Signature data schema:

  <access_code>|<error_code>|<redirect_url>

  Original data schema:

  <access_code>|<error_code>|<redirect_url>|<signature>
  • access_code (String, required)

   Access code do Gotadi cung cấp cho Đối tác.

  • error_code (String, required) Mã lỗi

  • redirect_url (String, optional)

   Đường dẫn tới Webview Gotadi có kèm theo jwtToken.

   https://<gotadi_webview_url>?access_token=<jwtToken>

Example

{
  "data": "...",
  "key": "..."
}

Last updated