Các status trong luồng booking Gotadi

Các trạng thái từ quản lý booking

Hệ thống Gotadi có 3 trạng thái để tổng hợp thành 1 trạng thái cuối cùng show ra cho User. Bao gồm: Booking, Payment & Issued status

Booking statuses (Trạng thái booking)
 • Pending

 • Booking on Process

 • Booked

 • Failed

 • Expired

Payment statuses (Trạng thái thanh toán)

 • Pending

 • Success

 • Failed

 • Refund

Issued statuses (Trạng thái phát hành)

 • Pending

 • Ticket on Process

 • Success

 • Failed

 • Cancel

Các trạng thái sẽ thay đổi khác nhau theo Flow booking của User, chi tiết như sau:

Xem hình chất lượng cao trong file dưới đây

Flow chart.png

Chi tiết ý nghĩa các status

Last updated