Search API

1. API lấy danh sách sân bay

GET: /metasrv/api/_search/airports

Tìm kiếm sân bay dựa theo từ khóa liên quan hoặc mã quốc gia/vùng lãnh thổ

Cho phép sắp xếp kết quả trả về

Parameters
 • query query (String, Optional)

  Từ khóa tìm kiếm khu vực / tên sân bay (VD: SGN, Vietnam, Tokyo)

 • country query (String, Optional)

  Mã quốc gia / vùng lãnh thổ (VD: VN)

 • page query (Integer, Optional)

  Số trang đang muốn lấy kết quả (VD: 0)

 • size query (Integer, Optional)

  Số kết quả muốn lấy trong 1 trang (VD: 20)

 • sort query (String, Optional)

  Sắp xếp kết quả theo giá trị của thuộc tính trả về tăng dần hay giảm dần (VD: propertiesName,desc / propertiesName,asc)

Example

?query=ha&country=VN&page=0&size=20&sort=name,desc

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • Array[AirportDTO] (Optional)

  Thông tin danh sách sân bay trả về

  • id (Long, Optional)

   Mã định danh danh sách sân bay

  • code (String, Optional)

   Mã ký hiệu sân bay

  • name (String, Optional)

   Tên sân bay

  • cityCode (String, Optional)

   Mã ký hiệu thành phố

  • city (String, Optional)

   Tên thành phố

  • countryCode (String, Optional)

   Mã ký hiệu quốc gia

  • country (String, Optional)

   Tên quốc gia

  • timeZone (Integer, Optional)

   Múi giờ

  • location (String, Optional)

   Vị trí

  • name2 (String, Optional)

   Tên sân bay tiếng anh (tên khác)

  • city2 (String, Optional)

   Tên thành phố tiếng anh (tên khác)


2. API tìm kiếm vé máy bay

GET: /api/air-tickets/low-fare-search-async

Tìm kiếm chuyến bay theo điểm khởi hành và điểm kết thúc / theo ngày giờ

Parameters
 • origin_code query (String, Required)

  Mã sân bay điểm đi

  VD: Sân bay ở Hồ Chí Minh có mã là SGN

 • destination_code query (String, Required)

  Mã sân bay điểm đến

  VD: Sân bay ở Hà Nội có mã là HAN

 • departure_date query (String, Required)

  Ngày khởi hành

  Định dạng theo MM-dd-YYYY

  VD: 07-07-2021

 • returnure_date query (String, Required)

  Ngày về

  Định dạng theo MM-dd-YYYY

  VD: 08-20-2021

 • cabin_class query (String, Required)

  Hạng ghế vé

  Truyền giá trị là E

 • route_type query (String, Required)

  Loại hành trình:

  • ONEWAY: Một chiều

  • ROUNDTRIP: Khứ hồi

  Nếu không truyền thì có giá trị là ONEWAY

 • aduts_qtt query (Integer, Required)

  Số lượng hành khách là người lớn ( 12 tuổi trở lên )

  Nếu không truyền giá trị mặc định là 1

 • children_qtt query (Integer, Required)

  Số lượng hành khách là trẻ em ( từ 2 tuổi và nhỏ hơn 12 tuổi )

  Nếu không truyền giá trị mặc định là 0

 • infant_qtt query (Integer, Required)

  Số lượng hành khách là trẻ sơ sinh ( dưới 2 tuổi )

  Nếu không truyền giá trị mặc định là 0

 • time query (String, Required)

  Thời điểm gọi API (UnixTimeStamp)

  VD: 1625545845

 • key query (String, Required)

  Key để checksum

  Cách tạo giá trị:

  MAC (Message Authentication Code)-> SHA256(<origin_code><destination_code><departure_time><returnure_date><cabin_class><route_type><aduts_qtt><children_qtt><infant_qtt><page><size><time>, 'Gotadi')

 • include-equivfare query (Boolean, Optional)

  Yêu cầu trả thêm thông tin phí xuất vé (EquivFare)

 • page query (Integer, Required)

  Số trang đang muốn lấy kết quả (VD: 0)

 • size query (Integer, Required)

  Số kết quả muốn lấy trong 1 trang (VD: 20)

 • sort query (String, Optional)

  Sắp xếp kết quả theo giá trị của thuộc tính trả về tăng dần hay giảm dần (VD: propertiesName,desc / propertiesName,asc)

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • searchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search vé máy bay, được lấy từ kết quả search vé máy bay

 • departureSearchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search chiều đi vé máy bay

  Được lấy từ searchId

 • returnSearchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search chiều về vé máy bay

  Được lấy từ searchID kết hợp với -R ở phía cuối

 • groupPricedItineraries (Array[GroupPricedItineraryDTO], Optional)

  Thông tin danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • airSupplier (String, Required)

   Hãng cung cấp (VietnamAirline - VNA, VjetJet - VJ, BamBoo - QH, …)

  • aircraft (String, Optional)

   Loại máy bay (Airbus A330, Boeing 787, .....)

  • airline (String, Optional)

   Hãng bay (VJ, VNA, …)

  • airlineName (String, Optional)

   Tên hãng bay (Vietjet Air, Vietnam Airline, Bamboo, …)

  • arrivalDateTime (String, Required)

   Ngày giờ đến, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • departureDateTime (String, Required)

   Ngãy giờ bay, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • destinationLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCountryCode (String, Optional)

   Mã quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCity (String, Optional)

   Tên thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm dừng

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightType (String, Optional)

   Loại hình bay bay trong nước hay quốc tế

   Loại hình bay:

   • DOMESTIC: trong nước

   • INTERNATIONAL: quốc tế

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • originCity (String, Optional)

   Tên thành phố ở điểm khởi hành

  • originCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia ở điểm khởi hành

  • originCountryCode (String, Optional)

   Mã ký hiệu quốc gia ở điểm khởi hành

  • originLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố khởi hành chuyến bay

  • originLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm khởi hành

  • totalPricedItinerary (Integer, Required)

   Tổng số lượng hành trình chi tiết

  • pricedItineraries (Array[PricedItineraries], Required)

   Chi tiết hành trình

   • airItineraryPricingInfo (AirItineraryPricingInfo, Required)

    Thông tin giá chi tiết của hành trình

    • adultFare (FareBreakdown, Required)

     • passengerFare (PassengerFare, Required)

      Thông tin giá vé người lớn

      • baseFare (FareInfo, required)

       Thông tin giá vé cơ bản

       • amount (Double, Required)

        Số tiền

       • decimalPlaces (Integer, Optional)

        Vị trí số thập phân làm tròn đến

      • equivFare (FareInfo, Optional)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí xuất vé

      • serviceTax (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí dịch vụ

      • totalFare (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin tổng cộng giá vé

      • surcharges (Array[Surcharge], Required)

       Thông tin phụ phí tính trên mỗi booking / mỗi segment

     • passengerTypeQuantities (PassengerTypeQuantities, Optional)

      Số lượng / loại của hành khách

      • code (String, Required)

       Mã định danh người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

       Bao gồm: ADT - người lớn / CHD - trẻ em / INF - trẻ sơ sinh

      • quantity (Integer, Required)

       Số lượng người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

    • childFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ em

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • infantFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ sơ sinh

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • itinTotalFare (PassengerFare, Required)

     Thông tin tổng giá vé của hành trình

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • fareSourceCode (String, Required)

     Thông tin mã định danh hành trình

     Được sử dụng để đi lấy thông tin điều kiện vé

   • allowHold (Boolean, Required)

    Thông tin cho phép giữ đặt chỗ hay không

   • cabinClassName (String, Required)

    Thông tin hạng ghế:

    • ECONOMY - ghế phổ thông

    • PREMIUM - ghế phổ thông đặc biệt

    • BUSINESS - ghế thương gia

   • fightNo (String, Optional)

    Thể hiện thông tin số hiệu máy bay

   • originDestinationOptions (Array(OriginDestinationOptions), Required)

    Thông tin chặn / dừng của hành trình

    • flightDirection (String, Required)

     Thể hiện thông tin chiều bay của hành trình

     • D - chiều đi

     • R - chiều về

    • journeyDuration (Integer, Required)

     Thể hiện thời gian bay

    • flightSegments (Array(FlightSegments), Required)

     Thể hiện thông tin chi tiết điểm khởi hành / điểm kết thúc trong hành trình

 • page (AirPage, Required)

  Đối tượng mô tả các thông tin về phân trang.

  Số thứ tự của mỗi trang được trả về, phần tử của mỗi trang, tổng số trang

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


3. API lấy thông tin danh sách bộ lọc

POST: /api/air-tickets/filter-options

Lấy danh sách các giá trị có thể tham áp dụng trên bộ lọc trên kết quả tìm kiếm

Request Body
 • searchId (String, Required)

  Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

  Dữ liệu này lấy từ kết quả trả về của tìm vé máy bay

 • departureItinerary (AirItineraryInfo, Optional)

  Thông tin vé chiều đi trong trường hợp lấy filter-options cho vé chiều về

  • airlineCode (String, Required)

   Ký hiệu hãng bay

   • VN: VietNam Airline

   • VJ: VietJet

   • QH: Bamboo

   • BL: Pacific Airline …

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • fareSourceCode (String, Required)

   Thông tin mã định danh hành trình

  • supplierCode (String, Required)

   Mã hãng cũng cấp

  • searchId (String, Required)

   Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • searchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search vé máy bay, được lấy từ kết quả search vé máy bay

 • itineraryFilter (ItineraryFilter, Required)

  Thông tin thể hiện các giá trị có thể áp dụng trên kết quả bộ lọc tìm kiếm

  • airlineOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin thể hiện các hãng bay với vé có giá thấp nhất

  • cabinClassOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin thể hiện hạng ghế hiện hành

  • stopOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin thể hiện chặn dừng hiện hành

  • filterToPrice (Double, Optional)

   Thông tin thể hiện giá vé cao nhất hiện hành

  • filterFromPrice (Double, Optional)

   Thông tin thể hiện giá vé thấp nhất hiện hành

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


4.API lọc / sắp xếp kết quả tìm kiếm chuyến bay

POST: /api/air-tickets/filter-availability

Lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm chuyến bay

Paramaters

Parameters
 • include-equivfare query (Boolean, Optional)

  Yêu cầu trả thêm thông tin phí xuất vé

 • page query (Integer, Optional)

  Số trang đang muốn lấy kết quả (VD: 0)

 • size query (Integer, Optional)

  Số kết quả muốn lấy trong 1 trang (VD: 20)

 • sort query (String, Optional)

  Sắp xếp kết quả theo giá trị của thuộc tính trả về tăng dần hay giảm dần (VD: propertiesName,desc / propertiesName,asc)

Request Body

Request Body
 • searchId (String, Required)

  Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

  Dữ liệu này lấy từ kết quả trả về của tìm vé máy bay

 • departureItinerary (AirItineraryInfo, Optional)

  Thông tin vé chiều đi trong trường hợp lấy filter-availability cho vé chiều về

  • airlineCode (String, Required)

   Ký hiệu hãng bay

   • VN: VietNam Airline

   • VJ: VietJet

   • QH: Bamboo

   • BL: Pacific Airline …

  • groupId (String, Optional)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • fareSourceCode (String, Required)

   Thông tin mã định danh hành trình

  • supplierCode (String, Required)

   Mã hãng cũng cấp

  • searchId (String, Required)

   Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

 • filter (ItineraryFilter, Required)

  Dùng để đưa các tiêu chí lọc và sắp xếp mong muốn vào

  • cabinClassOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin hạng ghế muốn đưa vào lọc và sắp xếp

  • step (String, Required)

   Thông tin dùng để phân biệt giữa chiều đi và chiều về

   • 1 : chiều đi

   • 2 : chiều về

  • flightType (String, Required)

   Thông tin loại chuyến bay

   • DOMESTIC: trong nước

   • INTERNATIONAL: quốc tế

  • stopOption (Array[String], Optional)

   Thông tin điểm dừng

  • airlineOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin hãng bay

  • departureDateTimeOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin giờ khởi hành bắt đầu ở khoảng hay thời điểm nào

   VD: departureDateTimeOptions: ["+18", "+12-18"]

   • +18: từ 18h đến 24h

   • +12-18: từ 12h đến 18h

  • arrivalDateTimeReturnOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin giờ kết thúc bắt đầu ở khoảng hay thời điểm nào

   VD: arrivalDateTimeReturnOptions: ["+18", "+12-18"]

   • +18: từ 18h đến 24h

   • +12-18: từ 12h đến 18h

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • searchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search vé máy bay, được lấy từ kết quả search vé máy bay

 • groupPricedItineraries (Array[GroupPricedItineraryDTO], Optional)

  Thông tin danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • airSupplier (String, Required)

   Hãng cung cấp (VietnamAirline - VNA, VjetJet - VJ, BamBoo - QH, …)

  • aircraft (String, Optional)

   Loại máy bay (Airbus A330, Boeing 787, .....)

  • airline (String, Optional)

   Hãng bay (VJ, VNA, …)

  • airlineName (String, Optional)

   Tên hãng bay (Vietjet Air, Vietnam Airline, Bamboo, …)

  • arrivalDateTime (String, Required)

   Ngày giờ đến, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • departureDateTime (String, Required)

   Ngãy giờ bay, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • destinationLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCountryCode (String, Optional)

   Mã quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCity (String, Optional)

   Tên thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm dừng

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightType (String, Optional)

   Loại hình bay bay trong nước hay quốc tế

   Loại hình bay:

   • DOMESTIC: trong nước

   • INTERNATIONAL: quốc tế

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • originCity (String, Optional)

   Tên thành phố ở điểm khởi hành

  • originCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia ở điểm khởi hành

  • originCountryCode (String, Optional)

   Mã ký hiệu quốc gia ở điểm khởi hành

  • originLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố khởi hành chuyến bay

  • originLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm khởi hành

  • totalPricedItinerary (Integer, Required)

   Tổng số lượng hành trình chi tiết

  • pricedItineraries (Array[PricedItineraries], Required)

   Chi tiết hành trình

   • airItineraryPricingInfo (AirItineraryPricingInfo, Required)

    Thông tin giá chi tiết của hành trình

    • adultFare (FareBreakdown, Required)

     • passengerFare (PassengerFare, Required)

      Thông tin giá vé người lớn

      • baseFare (FareInfo, required)

       Thông tin giá vé cơ bản

       • amount (Double, Required)

        Số tiền

       • decimalPlaces (Integer, Optional)

        Vị trí số thập phân làm tròn đến

      • equivFare (FareInfo, Optional)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí xuất vé

      • serviceTax (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí dịch vụ

      • totalFare (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin tổng cộng giá vé

      • surcharges (Array[Surcharge], Required)

       Thông tin phụ phí tính trên mỗi booking / mỗi segment

     • passengerTypeQuantities (PassengerTypeQuantities, Optional)

      Số lượng / loại của hành khách

      • code (String, Required)

       Mã định danh người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

       Bao gồm: ADT - người lớn / CHD - trẻ em / INF - trẻ sơ sinh

      • quantity (Integer, Required)

       Số lượng người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

    • childFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ em

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • infantFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ sơ sinh

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • itinTotalFare (PassengerFare, Required)

     Thông tin tổng giá vé của hành trình

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • fareSourceCode (String, Required)

     Thông tin mã định danh hành trình

     Được sử dụng để đi lấy thông tin điều kiện vé

   • allowHold (Boolean, Required)

    Thông tin cho phép giữ đặt chỗ hay không

   • cabinClassName (String, Required)

    Thông tin hạng ghế:

    • ECONOMY - ghế phổ thông

    • PREMIUM - ghế phổ thông đặc biệt

    • BUSINESS - ghế thương gia

   • fightNo (String, Optional)

    Thể hiện thông tin số hiệu máy bay

   • originDestinationOptions (Array(OriginDestinationOptions), Required)

    Thông tin chặn / dừng của hành trình

    • flightDirection (String, Required)

     Thể hiện thông tin chiều bay của hành trình

     • D - chiều đi

     • R - chiều về

    • journeyDuration (Integer, Required)

     Thể hiện thời gian bay

    • flightSegments (Array(FlightSegments), Required)

     Thể hiện thông tin chi tiết điểm khởi hành / điểm kết thúc trong hành trình

 • page (AirPage, Required)

  Đối tượng mô tả các thông tin về phân trang.

  Số thứ tự của mỗi trang được trả về, phần tử của mỗi trang, tổng số trang

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


5.API lấy danh sách vé mở bán trên một chuyến bay

POST: /api/air-tickets/group-itinerary/{id}

Lấy danh sách vé được mở bán trên một chuyến bay cụ thể

Paramaters

Parameters
 • id path (String, Required)

  Dùng để tham chiếu đến danh sách các vé được mở bán trên một chuyến bay

 • include-equivfare query (Boolean, Optional)

  Yêu cầu trả thêm thông tin phí xuất vé

 • page query (Integer, Optional)

  Số trang đang muốn lấy kết quả (VD: 0)

 • size query (Integer, Optional)

  Số kết quả muốn lấy trong 1 trang (VD: 20)

 • sort query (String, Optional)

  Sắp xếp kết quả theo giá trị của thuộc tính trả về tăng dần hay giảm dần (VD: propertiesName,desc / propertiesName,asc)

Request Body

Request Body
 • searchId (String, Required)

  Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

  Dữ liệu này lấy từ kết quả trả về của tìm vé máy bay

 • departureItinerary (AirItineraryInfo, Optional)

  Thông tin vé chiều đi trong trường hợp lấy filter-availability cho vé chiều về

  • airlineCode (String, Required)

   Ký hiệu hãng bay

   • VN: VietNam Airline

   • VJ: VietJet

   • QH: Bamboo

   • BL: Pacific Airline …

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • fareSourceCode (String, Required)

   Thông tin mã định danh hành trình

  • supplierCode (String, Required)

   Mã hãng cũng cấp

  • searchId (String, Required)

   Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

 • filter (ItineraryFilter, Required)

  Dùng để đưa các tiêu chí lọc và sắp xếp mong muốn vào

  • cabinClassOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin hạng ghế muốn đưa vào lọc và sắp xếp

  • step (String, Required)

   Thông tin dùng để phân biệt giữa chiều đi và chiều về

   • 1 : chiều đi

   • 2 : chiều về

  • flightType (String, Required)

   Thông tin loại chuyến bay

   • DOMESTIC: trong nước

   • INTERNATIONAL: quốc tế

  • stopOption (Array[String], Optional)

   Thông tin điểm dừng

  • airlineOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin hãng bay

  • departureDateTimeOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin giờ khởi hành bắt đầu ở khoảng hay thời điểm nào

   VD: departureDateTimeOptions: ["+18", "+12-18"]

   • +18: từ 18h đến 24h

   • +12-18: từ 12h đến 18h

  • arrivalDateTimeReturnOptions (Array[String], Optional)

   Thông tin giờ kết thúc bắt đầu ở khoảng hay thời điểm nào

   VD: arrivalDateTimeReturnOptions: ["+18", "+12-18"]

   • +18: từ 18h đến 24h

   • +12-18: từ 12h đến 18h

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình lấy được từ kết quả tìm kiếm

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • searchId (String, Required)

  Mã tham chiếu đến search vé máy bay, được lấy từ kết quả search vé máy bay

 • groupPricedItineraries (Array[GroupPricedItineraryDTO], Optional)

  Thông tin danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • airSupplier (String, Required)

   Hãng cung cấp (VietnamAirline - VNA, VjetJet - VJ, BamBoo - QH, …)

  • aircraft (String, Optional)

   Loại máy bay (Airbus A330, Boeing 787, .....)

  • airline (String, Optional)

   Hãng bay (VJ, VNA, …)

  • airlineName (String, Optional)

   Tên hãng bay (Vietjet Air, Vietnam Airline, Bamboo, …)

  • arrivalDateTime (String, Required)

   Ngày giờ đến, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • departureDateTime (String, Required)

   Ngãy giờ bay, sử dụng múi giờ UTC/GMT+7

  • destinationLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCountryCode (String, Optional)

   Mã quốc gia kết thúc chuyến bay

  • destinationCity (String, Optional)

   Tên thành phố kết thúc chuyến bay

  • destinationLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm dừng

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightNo (String, Optional)

   Số hiệu máy bay

  • flightType (String, Optional)

   Loại hình bay bay trong nước hay quốc tế

   Loại hình bay:

   • DOMESTIC: trong nước

   • INTERNATIONAL: quốc tế

  • groupId (String, Required)

   Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

  • originCity (String, Optional)

   Tên thành phố ở điểm khởi hành

  • originCountry (String, Optional)

   Tên quốc gia ở điểm khởi hành

  • originCountryCode (String, Optional)

   Mã ký hiệu quốc gia ở điểm khởi hành

  • originLocationCode (String, Optional)

   Mã thành phố khởi hành chuyến bay

  • originLocationName (String, Optional)

   Tên sân bay ở điểm khởi hành

  • totalPricedItinerary (Integer, Required)

   Tổng số lượng hành trình chi tiết

  • pricedItineraries (Array[PricedItineraries], Required)

   Chi tiết hành trình

   • airItineraryPricingInfo (AirItineraryPricingInfo, Required)

    Thông tin giá chi tiết của hành trình

    • adultFare (FareBreakdown, Required)

     • passengerFare (PassengerFare, Required)

      Thông tin giá vé người lớn

      • baseFare (FareInfo, required)

       Thông tin giá vé cơ bản

       • amount (Double, Required)

        Số tiền

       • decimalPlaces (Integer, Optional)

        Vị trí số thập phân làm tròn đến

      • equivFare (FareInfo, Optional)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí xuất vé

      • serviceTax (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin phí dịch vụ

      • totalFare (FareInfo, Required)

       Tương tự như baseFare

       Thông tin tổng cộng giá vé

      • surcharges (Array[Surcharge], Required)

       Thông tin phụ phí tính trên mỗi booking / mỗi segment

     • passengerTypeQuantities (PassengerTypeQuantities, Optional)

      Số lượng / loại của hành khách

      • code (String, Required)

       Mã định danh người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

       Bao gồm: ADT - người lớn / CHD - trẻ em / INF - trẻ sơ sinh

      • quantity (Integer, Required)

       Số lượng người lớn / trẻ em / trẻ sơ sinh

    • childFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ em

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • infantFare (PassengerFare, Optional)

     Thông tin giá vé trẻ sơ sinh

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • itinTotalFare (PassengerFare, Required)

     Thông tin tổng giá vé của hành trình

     Tương tự thông tin giá vé người lớn

    • fareSourceCode (String, Required)

     Thông tin mã định danh hành trình

     Được sử dụng để đi lấy thông tin điều kiện vé

   • allowHold (Boolean, Required)

    Thông tin cho phép giữ đặt chỗ hay không

   • cabinClassName (String, Required)

    Thông tin hạng ghế:

    • ECONOMY - ghế phổ thông

    • PREMIUM - ghế phổ thông đặc biệt

    • BUSINESS - ghế thương gia

   • fightNo (String, Optional)

    Thể hiện thông tin số hiệu máy bay

   • originDestinationOptions (Array(OriginDestinationOptions), Required)

    Thông tin chặn / dừng của hành trình

    • flightDirection (String, Required)

     Thể hiện thông tin chiều bay của hành trình

     • D - chiều đi

     • R - chiều về

    • journeyDuration (Integer, Required)

     Thể hiện thời gian bay

    • flightSegments (Array(FlightSegments), Required)

     Thể hiện thông tin chi tiết điểm khởi hành / điểm kết thúc trong hành trình

 • page (AirPage, Required)

  Đối tượng mô tả các thông tin về phân trang.

  Số thứ tự của mỗi trang được trả về, phần tử của mỗi trang, tổng số trang

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)


6.API lấy điều kiện vé

POST: /api/air-tickets/farerules

Lấy điều kiện vé của chuyến bay

Paramaters

Parameters
 • language query (Boolean, Optional)

  Ngôn ngữ muốn lấy

Request Body

Request Body
 • searchId (String, Required)

  Dữ liệu dùng để tham chiếu đến kết quả tìm kiếm

  Dữ liệu này lấy từ kết quả trả về của tìm vé máy bay

 • groupId (String, Required)

  Mã định danh hành trình trong danh sách hành trình trả về theo kết quả tìm kiếm

 • fareSourceCode(String, Required)

  Thông tin mã định danh hành trình

Response

Code 200

OK

Model

Chỉ định danh những trường/field cần thiết

 • fareRules (Array[FareRules], Required)

  Danh sách điều kiện vé trả về

  • arrivalAirportLocationCode (String, Required)

   Điểm đến

  • departureAirportLocationCode (String, Required)

   Điểm khởi hành

  • departureDateTime (String, Required)

   Giờ khởi hành

   Định danh theo yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'

  • arrivalDateTime (String, Required)

   Giờ đến

   Định dạng theo yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'

  • fareRuleItems (Array[FareRuleItem], Required)

   Danh sách chi tiết điều kiện vé

   • detail (String, Required)

    Chi tiết thông tin điều kiện vé

    Định dạng HTML

   • title (String, Required)

    Thông tin cho biết điều kiện vé chiều đi / điều kiện vé chiều về

 • duration (Integer, Optional),

 • errors (Array[Error], Optional),

 • infos (Array[Info], Optional),

 • success (Boolean, Optional),

 • textMessage (String, Optional)

Last updated